เกษตรธรรมชาติ

ผมแอดมินคีนส์ ได้ทำเพจและเวปไซต์เกษตรธรรมชาติขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งรวบเทคนิคง่าย ๆ ในการทำการเกษตร รวมถึงความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต เช่น ดิน น้ำ ธาตุอาหารที่พืชต้องการ โรคและแมลงศัตรูพืช วิธีการป้องกันและแก้ไข ให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาด 

กิจกรรม