เกษตรธรรมชาติ

มีความเข้าใจพืช ดิน และปุ๋ย

ต้องมีความรู้ความเข้าในต่อพืชที่ปลูก พืชผัก พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล สภาพดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ธาตุอาหารที่พืชต้องการ จึงจะประสปความสำเร็จในการทำการเกษตร

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อพืช

ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อพืชที่ต้องการปลูก อากาศร้อน ฝนตกชุก อากาศหนาว มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช และปริมาณผลผลิตที่ได้รับ

โรคและแมลงศัตรูพืช

มีความรู้ความเข้าใจในโรค แมลงศัตรูพืช การแก้ไข ป้องกัน ตลอดจน มีความเข้าใจต่อการใช้สารป้องกันและกำจัดโรคพืช ถ้าพืชปลอดโรค ผลผลิตที่ได้ก็จะมีปริมาณที่สูงและมีคุณภาพ

Keens Farm - คีนส์ฟาร์ม

เกษตรธรรมชาติ

เวปไซต์ที่มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร  ธาตุอาหารของพืช เทคนิคการป้องกันและกำจัดโรค แมลงศัตรูพืช การใช้ยาปราบศัตรูพืช รวมถึงการผลิตปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน

ความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารที่พืชต้องการ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ อาการขาดธาตุอาหารและผลกระทบต่อผลผลิต

โรคของพืชที่เกิดจากเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย และที่เกิดจากแมลง วิธีการใช้สารป้องกัน และกำจัดโรคพืช และแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้อง และได้ผลลัพย์สูงสุด

การผลิตปุ๋ยแบบลดต้นทุนเพื่อใช้เอง ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ

การทำเกษตรแบบผสมผสานระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกิดประโยช์แก่เกษตรกรอย่างสูงสุด

16

YEARS OF EXPERIENCE

การทำวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาในแปลงทดลอง ทำการเกษตรด้วยตนเอง  ศึกษาจากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ

บทความ

แนวทางความรู้เกษตร
คีนส์

ธาตุอาหารที่พืชต้องการ

ธาตุอาหารที่พืช ธาตุอาหารที่พืชต้องการ มีทั้งหมด 17 ชนิด     ธาตุอาหารของพืช มีดังนี้ 1. ได้มาฟรีจากอากาศและน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน คิดเป็น 95% ของธาตุอาหารที่พืชต้องการ2. ธาตุอาหารพืช ที่เราต้องให้พืช คิดเป็น 5%  ของธาตุอาหารที่พืชต้องการ ได้เเก่ 

Read More »